ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ അസർബൈജാനി എയർഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പദ്ധതി

ഹാരെറ്റ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇറാന്റെ ആണവകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കാൻ അസർബൈജാൻ ഒരു എയർഫീൽഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്