ചൂട് ശക്തമായി; സംസ്ഥാനത്ത് വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലിസമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു

ഇനിമുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴുവരെയുള്ള എട്ട് മണിക്കൂറായി ജോലി നിജപ്പെടുത്തി. നാളെ മുതൽ ഏപ്രിൽ 30