200-ലധികം ആക്രമണങ്ങൾ; വടക്കൻ ഗാസയിലെ ജബാലിയയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചു

ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 7 ന് അതിർത്തി കടന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയ ഹമാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള