നിയമനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി; സുപ്രീം കോടതിയിൽ 5 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടക്കം 27 ജഡ്ജിമാരുമായാണ് സുപ്രീം കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസുൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ 34 ആണ്.