‘പക്ഷേ ഇത് കേരളമാ…ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് പോലീസല്ല പിണറായി വിജയനാ.’; “കാക്കിപട”യുടെ ആദ്യ ടീസർ എത്തി

ഇ എം സി ന്റെ കൊച്ചു മകൻ സുജിത്ത് ശങ്കർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ തന്റെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്