ഡബ്ല്യുടിഎ മുംബൈ ഓപ്പൺ: അങ്കിത റെയ്നയ്ക്കും മറ്റ് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കും മെയിൻ ഡ്രോ വൈൽഡ്കാർഡ്

2017ൽ ഇതേ വേദിയിൽ അരിന സബലെങ്ക കിരീടം നേടുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ലോകോത്തര ഇവൻ്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതിൽ