ആനിമൽ’: സിനിമ സ്വതന്ത്രമായ കലാപരമായ ആവിഷ്‌കാരമാണ്, അത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം; ട്രിപ്റ്റി ദിമ്രി പറയുന്നു

തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായ 'ഖല', 'ബുൾബുൾ', 'സോയ' എന്നിവ പോലെയല്ല താനെന്നും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോട്