അമർത്യ സെന്നിന്റെ വ്യാജ മരണവാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ധാക്കയിലെ സെന്റ് ജോർജ്ജ് സ്കൂളിലായിരുന്നു. പിതാവ് അശുതോഷ് സെൻ ധാക്ക സർവകലാശാലയിൽ