ഒടുവിൽ തീരുമാനമായി; റായ്‍ബറേലിയിൽ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കും

അമേത്തിയിലോ റായ്‍ബറേലിയിലോ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഇതില്‍ എന്തെ