ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വാർദ്ധക്യം മന്ദഗതിയിലാക്കാനാകുമോ?

ശരിയായ ഉറക്കത്തിന്റെ അഭാവം ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.