ഡോളർ വേണ്ട; സ്വർണം നൽകിഎണ്ണ വാങ്ങും; തീരുമാനവുമായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഘാന

പണപ്പെരുപ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 2023 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിന് എണ്ണ നയം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.