ദക്ഷിണ മുംബൈയില്‍ 220 കോടി രൂപയ്ക്ക് പഴയ ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങി ആദിത്യ ബിര്‍ള ഗ്രൂപ്പ്

ബിര്‍ള ഗ്രൂപ്പ്. മുംബൈ: ദക്ഷിണ മുംബൈയില്‍ 220 കോടി രൂപയ്ക്ക് പഴയ ബംഗ്ലാവ് വാങ്ങി ആദിത്യ ബിര്‍ള ഗ്രൂപ്പ്. കാര്‍മൈക്കിള്‍