സ്വയംപര്യാപ്തത, ടൂറിസം, പ്രവാസിക്ഷേമം ‌ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രോത്സാഹജനകം: അദീബ് അഹമ്മദ്

പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന് എല്ലായ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന പിൻതുണ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചതിൽ പ്രവാസി സംരംഭകനെന്ന സന്തോഷവും അദ്ദേഹം പങ്കു വെച്ചു