2027 ഓടെ ഇന്ത്യ ജപ്പാനെയും ജർമ്മനിയെയും മറികടന്ന് മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാകും; ജെഫറീസ് റിപ്പോർട്ട്

ഒരു ദശാബ്ദം മുമ്പ്, ഒമ്പതാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, 3.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ നാമമാത്രമായ ജിഡിപിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ