ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ 305 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

തൃശൂർ ശോഭ സിറ്റിയിലെ സ്ഥലവും പാർപ്പിട കെട്ടിടവും അടങ്ങുന്ന 81.54 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 33 സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടിയ