ചെന്നൈയിലെ സ്‌കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹപാഠികൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു

എന്റെ മകൻ മാനസികമായി തകർന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്റെ മകനോടും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു."- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.