കിറ്റിനു പകരം കൂപ്പൺ, ഉപഭോക്താവിന് മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം: സാധ്യത തെളിയുന്നു

ഓണക്കിറ്റിലെ ശർക്കരയുടെ തൂക്കക്കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. നിരപരാധികളായ പല ജീവനക്കാരും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണെന്ന് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന

പാക്കിങ് സ്റ്റോറുകളിലും മാവേലി സ്റ്റോറുകളിലും തെളിഞ്ഞ ഓണക്കിറ്റിലെ തട്ടിപ്പ്

ഓപ്പറേഷൻ കിറ്റ് ക്ലീനിൽ എന്ന പേരിൽ വിജിലൻസ് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.