രാജ്യത്ത് ബ്ലാക്ക്- വെെറ്റ് ഫം​ഗസ് വ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ യെല്ലോ ഫം​ഗസ് ബാധയും; റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് യുപിയില്‍

ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് മനുഷ്യരിൽ യെല്ലോ ഫം​ഗസ് ബാ‍ധിച്ചതായി തെളിയുന്നതെന്ന് രോ​ഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍ ബി പി. ത്യാഗി ദേശീയ മാദ്ധ്യമങ്ങളോട്