ഭക്ഷണമെന്നാൽ ജലം;ഇന്ന് ലോക ജലദിനം

ജലവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ജലദിനം ആചരിക്കുന്നു.ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ പോലെയാണ് ജലവും ഭക്ഷ്യ