പച്ചപ്പിന്റെ തുരുത്ത് തേടി ഇന്ന് ഭൗമദിനം

നാളെ ലോകാവസാനം എന്നറിഞ്ഞാലും ഇന്ന് ഒരു മരം നടുന്നതാണ് ഔചിത്യം മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ) ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണ്ണിന്റെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും നാട്ടില്‍ ഹരിതം