സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്; അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സന്ദേശം അയച്ചത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 37 കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്‌ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ

ചൈനീസ്‌ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്‌ പാർടി, വിയറ്റ്‌നാം കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്‌ പാർടി, റഷ്യൻ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്‌ പാർടി, ലാവോസ്‌ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ്‌ പാർടി, കൊറിയൻ വർക്കേഴ്‌സ്‌ മൂവ്‌മെന്റ്‌