മാരത്തൺ അഭിമുഖത്തിലൂടെ 3000 പേർക്ക് ജോലി നൽകി, യൂസഫലി

തൃശൂർ: രണ്ടു ദിവസംകൊണ്ട് 30,000 പേരെ അഭിമുഖം നടത്തി, യോഗ്യരായ 3000 പേർക്ക് വിദേശത്ത് ജോലിയും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാരത്തൺ അഭിമുഖത്തിലൂടെ പ്രമുഖ