2000 രൂപയ്ക്ക് 50 മുട്ട കഴിക്കാന്‍ പന്തയം; 41 മുട്ട കഴിച്ചതോടെ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

ഒറ്റയിരുപ്പില്‍ എത്രമുട്ട കഴിക്കുമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ തമ്മില്‍ നടന്ന തര്‍ക്കമാണ് പന്തയത്തിലെത്തിയത്.50 മുട്ട കഴിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് 2000 രൂപ സമ്മാനവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ്