മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഐഎസ്ആർഒയുടെ ദൗത്യത്തിന് മലയാളി നേതൃത്വം കൊടുക്കും

ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗന്‍യാന്‍ 2021 ഡിസംബറില്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഒ അറിയിച്ചു....