ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണയുമായി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു വികാരമാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല.