നാല്പത്തഞ്ചിനു താഴെ പ്രായമുളളവരുടെ വാക്സിനേഷന്‍ ഉടന്‍; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്ക് വാങ്ങിയ വാക്സീന്‍ ഇന്നെത്തും

നാല്പത്തഞ്ചിനു താഴെ പ്രായമുളളവരുടെ വാക്സിനേഷന്‍ ഉടന്‍; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്ക് വാങ്ങിയ മൂന്നരലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീന്‍ ഇന്നെത്തും