അനന്തമൂര്‍ത്തിയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അനുശോചിച്ചു

പ്രമുഖ കന്നഡ നോവലിസ്റ്റും കഥാകാരനും നാടകകൃത്തും കവിയും നിരൂപകനുമായ യു.ആര്‍. അനന്തമൂര്‍ത്തിയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ സാഹിത്യ അക്കാദമി അനുശോചിച്ചു. ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത