റോഡരികില്‍ അപകടാവസ്ഥയില്‍ നിന്ന ഒരു മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയതിനു പകരം നൂറു വൃക്ഷത്തൈകള്‍ നട്ടു വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസ്; പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും തങ്ങളുടെ കടമയാക്കി ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു പൊലീസ് മാതൃക

ഒരു മരം മിറച്ചു മാറ്റിയതിനു പകരം നൂറു മരം വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസിന്റെ അനുകരണീയ മാതൃക. മരം