ഓഹരി വിപണിയിൽ നേട്ടം

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം.സെൻസെക്സ് 252.54 പോയിന്റ് വർധിച്ച് 18,601.79 ലും നിഫ്റ്റി 83.95 പോയിന്റ് കൂടി 5,638.20 ലുമാണ്

ഓഹരി വിപണിയിൽ നേട്ടം

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയ്ക്ക് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം.സെൻസെക്സ് 94.99 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 17752.20 ലും നിഫ്റ്റി 21.90 പോയിന്റുയർന്ന് 5384.85ലുമാണ് വ്യാപാരം

സെൻസെക്സ് നേരിയ നേട്ടത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു.

മുംബൈ:ഇന്ത്യൻ സെൻസെക്സ് നേരിയ നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.സെൻസെക്സ് 21.70 പോയിന്റ് നേട്ടത്തോടെ 17243.84ലും നിഫ്റ്റി 9.20 പോയിന്റിന്റെ നേരിയ നേട്ടത്തോടെ