നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വാഹനം പൊളിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാനാകുമോ? എങ്കിൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇനിമുതല്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വേണ്ട!!

ഈ നിയമ പ്രകാരം മുമ്പ് മറ്റേതെങ്കിലും കേസുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാപിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല.