കളഞ്ഞുകിട്ടയ 80,000 രൂപ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ച് സ്‌കൂള്‍കുട്ടികള്‍ മാതൃകയായി

താനെയിലെ ബിവന്തിയിലെ ചേരിയില്‍ താമസിക്കുന്ന അനികേത് ബോയിര്‍, മോണാലി അദാരി എന്നി സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളാണ് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 80,000 രൂപ ഉടമയ്ക്ക്