അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പോഡിയക്കാരുടെ രക്ഷകന്‍ എന്ന പേരില്‍; ഇവന്‍- ‘മഗാവ’ ധീരതയ്ക്കുള്ള സ്വർണ്ണമെഡൽ നേടിയ എലി

മുൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട യുദ്ധകാലത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളായി ഇന്നും കമ്പോഡിയയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഴിബോംബുകൾ ആണ് കിടക്കുന്നത്.