സംവൃതയ്ക്ക് കല്ല്യാണം ഇപ്പോഴില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ

സംവൃത സുനിലിന്റെ കല്ല്യാണം ഉടനെന്ന രീതിയിൽ പുറത്ത് വന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ.സംവൃത വിവാഹിതയാവുന്നുവെന്ന രീതിയില്‍ പ്രചരിച്ച വാര്‍ത്ത തങ്ങള്‍ക്ക്