ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പകരം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം അച്ഛന്‍ കൈക്കലാക്കുന്നു; കളക്ടറിന് പരാതിനൽകാൻ പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് ആറാംക്ലാസുകാരി

ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പകരം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം അച്ഛന്‍ കൈക്കലാക്കുന്നു; കളക്ടറിന് പരാതിനൽകാൻ പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് ആറാംക്ലാസുകാരി