സഹന സമരം വിജയം കാണുന്നു;നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടാൻ ശുപാർശ

മാസങ്ങളായി നിരാഹാര സമരത്തിലൂടെയും പണിമുടക്കിലൂടെയും അർഹമായ വേതനത്തിനായി പോരാടിയ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ നഴ്സുമാർക്ക് ഒടുവിൽ ആശ്വസിക്കാനുള്ള അവസരം.അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച്