എയര്‍ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാരുടെ ശമ്പളം 15 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

എയര്‍ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാരുടെ ശമ്പളം 15 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതോടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മാന്‍ഡര്‍ തസ്തികയിലുള്ള പൈലറ്റുമാരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും ലഭിക്കും

തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലയൊഴികെ  സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും   സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക്  ഇന്ന്  മുതൽ ശമ്പളവും പെൻഷനും  ലഭിക്കും.  തിരുവനന്തപുരത്ത്  ഇന്ന് പ്രാദേശിക