എല്ലാ കേരളീയര്‍ക്കും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്കും ഗവര്‍ണര്‍ പി.സദാശിവം ഓണാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു

എല്ലാ കേരളീയര്‍ക്കും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്കും ഗവര്‍ണര്‍ ജസ്റ്റീസ് പി. സദാശിവം ഓണാശംസ നേര്‍ന്നു. ഓണം ഒരേയവസരത്തില്‍ സുവര്‍ണമായ ഭൂതകാലത്തിന്റെയും സമൃദ്ധമായ