കേരളത്തിന് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ റെയിൽപാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകണമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി

കേരളത്തിന് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ റെയിൽപാത നിർമിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകണമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി ഡി.വി.സദാനന്ദ ഗൗഡ . കേരളത്തിൽ