പുതുതായി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 78 ശതമാനവും കേരളമുൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ; പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കണമെന്നും; ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

പുതുതായി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 78 ശതമാനവും കേരളമുൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ; പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കണമെന്നും; ആർ.ടി.പി.സി.ആർ.