രൂപയ്ക്കു വില താഴ്ന്നു

രൂപയുടെ വില താണു. ഡോളറിന് ഇന്നലെ 52 പൈസ വര്‍ധിച്ച് 50.36 രൂപയായി. ആറാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയാണിത്. വിദേശനാണയ