നരേന്ദ്ര മോദിയെ വധിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുകയും ചെയ്‌തെന്ന ഭീമ-കൊറേഗാവ് കേസിലെ തെളിവുകൾ കംപ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് നിക്ഷേപിച്ചത്

നരേന്ദ്ര മോദിയെ വധിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുകയും ചെയ്‌തെന്ന ഭീമ-കൊറേഗാവ് കേസിലെ തെളിവുകൾ കംപ്യൂട്ടർ ഹാക്ക്