നെയ്യാർ-പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സമീപം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ട് കോറികൾക്ക് കേന്ദ്ര അനുമതി

നിർദിഷ്ട ക്വാറി യൂണിറ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് പരിസ്ഥിതി ലോലമേഖലയിൽ അല്ല എന്നും, വന്യ ജീവി സങ്കേതത്തെയോ, സംരക്ഷിച്ചത വനമേഖലയെയോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലെന്നുമുള്ള