റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറിന്റെ മകനെ മയക്ക്മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന് അറസ്റ്റ്ചെയ്തു

റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറിന്റെ മകൻ ഇൻഡിയോ ഡൗണിയെ മയക്ക്മരുന്ന് കൈയ്യിൽ വെച്ചതിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ്ചെയ്തു. രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാഹനത്തിൽ