സെെക്കോ പ്രദർശകൻ: വനിതാ വാർഡുമെമ്പർമാരുടെ നമ്പരുകൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി അതുവഴി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുന്ന യുവാവ് പിടിയിൽ

പ്രതി താനൂരിൽ വഴിയോര കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ്. കൂടുയുള്ള രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്...