സേവനാവകാശ ബിൽ നിയമസഭ പാസ്സാക്കി

സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴ ഉൾപ്പെടെ ശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന കേരള സേവനാവകാശ