ജപ്പാനില്‍ ആണവറിയാക്ടര്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

ജപ്പാനിലെ ഒരു ആണവ റിയാക്ടര്‍ കൂടി അറ്റകുറ്റപണിക്കായി പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവച്ചു. കാഷിവാസ്‌കി കാരിവാ പ്ലാന്റിലെ  ആറാം നമ്പര്‍ റിയാക്റ്ററിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമാണ്