ആരാധനാലയങ്ങളും ക്ലബുകളും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി പതിച്ചുനല്‍കും:ഉത്തരവിറക്കി റവന്യു സെക്രട്ടറി

ആരാധനാലയങ്ങളും ക്ലബുകളും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി പതിച്ച് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനം.