മാഡ് ഡാഡുമായി രേവതി എസ് വർമ്മ

പ്രശസ്ത പരസ്യസംവിധായിക രേവതി എസ്. വര്‍മ്മ മലയാളത്തില്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മാഡ് ഡാഡ്. രേവതി എസ്. വര്‍മ്മയുടെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ