ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വനിതാ വിനോദസഞ്ചാരികളോട് ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടണ്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വനിതാ വിനോദസഞ്ചാരികളോട് ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടണ്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി . കഴിഞ്ഞ ദിവസം 51 വയസ്സുള്ള ഡാനിഷ് വിനോദസഞ്ചാരിയെ