പ്രതിഭയ്ക്കെതിരെ വീണ്ടും അഴിമതിയാരോപണം

ന്യൂഡൽഹി:പ്രസിഡന്റ് പ്രതിഭാപാട്ടീലിനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണം .ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് സൈനിക ഭൂമിയിൽ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് പുതിയ